25

اردوي يكروزه بازديد از طرح هاي توليذي كشاورزي در استان كرمان برگزار گرديد.

به منظورایفای مسئولیت اجتماعی، معرفی خدمات بانک کشاورزی در زمینه حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان ، تلاش در رونق تولید و امنیت غذایی، آشنايي کودکان و نوجوانان به صورت عملی با مفاهیم تولیدو اشتغال، فرایند تولید محصولات غذایی و اثرات آن در رشد و توسعه کشور كه در جهت رشدفکری و بالندگی کودکان و نوجوانان می تواند شکوفایی اقتصادی و توسعه را به همراه داشته باشد، بانك كودك و نوجوان بانك كشاورزي اقدام به بازديد از طرح های موفق بانک، شامل دامداری، مرغداری، گاوداری، گلخانه ها، کارخانجات لبنیات و صنایع غذایی و ...با حضور كودكان ونوجوانان نموده است. بر اين اساس اردوي تفريحيآموزشي در استان كرمان، با حضور 50 نفر دانش آموزان برگزار شد. در اين اردو از كارخانه شير پگاه كرمان بازديد به عمل آمد و توسط كارشناسان و متخصصين توضيحات لازم در زمينه نحوه توليد و فرآوري محصولات لبني ارائه گرديد و خاطره خوبي در ذهن كودكان و نوجوانان ثبت گرديد

تعداد مشاهده خبر: (235)
کد خبر: 71